Kala Jam
Ingredients: Desi Ghee, Sugar, Flour (Maida), Khova, Chhaina, Batashe